Umiestnenie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla

Každé tepelné čerpadlo má podmienky inštalácie predpísané výrobcom. Vždy dodržujte podmienky pre váš model alebo prenechajte inštaláciu odborníkom. Ak nedodržíte minimálne vzdialenosti a podmienky, môže byť ovplyvnený výkon i životnosť zariadenia.

Požiadavky na miesto inštalácie tepelného čerpadla vzduch-voda

 • zvoľte miesto s čo najväčšou vzdialenosťou od miestností na oddych
 • vonkajšiu jednotku umiestnite pokiaľ možno priečne k hlavnému smeru vetra
 • znížte emisie hluku – vyhnite sa rohom, výklenkom alebo miestam medzi múrmi
 • zvoľte miesto s dobrou absorpciou hluku (napr. trávnik, kríky, ohrady)
 • zvoľte miesto, na ktorom na vstup vzduchu nebudú pôsobiť silné vetry
 • dodržujte vzdialenosť od zdrojov tepla
 • dodržujte prípustný výškový rozdiel medzi vonkajším vnútornou jednotkou
 • ak nie je miesto montáže chránené proti vetru, naplánujte postavenie ochranné steny
 • zabráňte spätnému nasávanie vzduchu z výstupu vzduchu
 • pre odtok kondenzátu naplánujte štrkové a pieskové lôžko
 • zabezpečte, aby sa v podzemí nehromadila voda
 • nebezpečenstvo zranenia pri tvorení námrazy
 • zvoľte miesto, ktoré je v zime chránené proti veľkému hromadeniu snehu
 • naplánujte podzemnú pokládku hydraulických a elektrických vedení
 • dodržujte vzdialenosť od horľavých látok alebo zápalných plynov
 • zabráňte použitiu zaťaženého (znečisteného) vzduchu
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku prašnému vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť od ventilačných otvorov
 • dodržujte vzdialenosť od opadavých stromov a kríkov
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku korozívnemu vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť minimálne 250 m od morského pobrežia
 • zaistite, aby miesto montáže ležalo pod hranicou 2 000 m nad morom
 • dodržujte vzdialenosť od hlukovo citlivých oblastí susedných pozemkov
 • zvoľte miesto čo najväčšej vzdialenosťou od okien susedných pozemkov

Montáž na plochú strechu nie je vhodná pre veľmi studenej oblasti s vysokými snehovými zrážkami. Vyhnite sa miestu montáže, ktoré leží v rohu, vo výklenku, medzi múrmi alebo medzi oplotením (zvyšujú hlučnosť).