Dotácia zelená domácnostiam – tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá – zariadenia pre dotácie

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať štátnu podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré zabezpečujú predovšetkým vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie je vhodné najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu TÚV.

Dotácie Zelená domácnostiam

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. V závislosti od možností stavby, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Dotácia aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá.

Poradíme a pomôžeme vám s registráciou a s vybavením dotácie.
Výška dotácií je až 3 800 € (*4 370 €) a o poukážku je možné žiadať aj spätne.

Do zoznamu oprávnených zariadení bolo od augusta zaregistrovaných vyše 1300 zariadení. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú uvedení dodávatelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok obsahujúcu aj povinnosti pri zabezpečovaní podporovaných inštalácií.
*Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu.

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od kedy je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhá fáza, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané bude spustená v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém.

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.


Základné sadzby bez zvýhodneniaZvýhodnenie +15 % *
ZariadenieSadzba €/kWMaximálny príspevokSadzba €/kWMaximálny príspevok
Fotovoltický panel500 €/kW3 500 €575 €/kW4 025 €
Veterná turbína500 €/kW3 500 €575 €/kW4 025 €
Slnečný kolektor500 €/kW2 000 €575 €/kW2 300 €
Kotol na biomasu100 €/kW1 500 €
Tepelné čerpadlo380 €/kW3 800 €437 €/kW4 370 €

Podpora tepelných čerpadiel

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Technické podmienky

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a) je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:

zem – voda: 0 °C / 35 °C
vzduch – voda: 2 °C / 35 °C
voda – voda: 0 °C / 35 °C

c) jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu, potvrdené akreditovanou skúšobňou:

– tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike 0°C/35°C: >4,3

– tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike 2°C/35°C: >3,3
(rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)

– tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike 10°C/35°C: >5,1

d) má vydané vyhlásenie o zhode

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

  • tepelné čerpadlo
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
  • zemné vrty
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
  • montážne práce
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

380 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 800 € na inštaláciu tepelného čerpadla /zvýšenie maximálnej sadzby o 15 % tj. max. 437 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška +15 % podpory je 4 370 € na inštaláciu tepelného čerpadla pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, alebo domácnosti, ktoré si dali nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu/.

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://zelenadomacnostiam.sk